Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Việc Chúa làm cho ta ôi thực vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. 

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng mình như giữa cơn mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Tiếp tục đọc

Ai nghẹn ngào (Tv. 125) *- Quốc Vinh.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
*
ĐK. Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng mình như đang đi giữa cơn mê. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Ái Trinh.
*
1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan. 

ĐK: Chúa đã đối xử nhân từ với chúng con, nên chúng con mừng vui bao hân hoan. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng -2 (Tv. 125) *– Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi cất lên những tiếng hân hoan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng con dường như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng con vui cười, lưỡi chúng con thốt lên những lời hân hoan.
Tiếp tục đọc

Việc Chúa làm cho ta (Tv. 125) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
*
ĐK. Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ, vang vang ngoài miệng cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng hỷ hoan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *- Thiên Lý.

Đáp. Chúa đã đối xử rất đại lượng. Bởi thế chúng tôi luôn mững rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa dẫn đưa người Si-on bị bắt trở về. Trước mắt chúng tôi dường như giấc chiêm bao. Lúc ấy chúng tôi miệng cười vang hát reo. Trên lưỡi môi này thốt lên những tiếng hỉ hoan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng -1 (Tv. 125) *– Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ. Miệng chúng tôi vui cười, lưỡi ca vang lời hân hoan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) – Ngọc Diệp.

Đáp: Việc Chúa làm cho chúng tôi thật vĩ đại. nên chúng tôi tràn ngập nỗi mừng vui,
nên chúng tôi tràn ngập nỗi vui mừng.

1. Khi Chúa đem những tù nhân Sion trở về chúng tôi dường như là còn trong mơ.
Miệng chúng tôi vang vang câu cười nói. lưỡi chúng tôi rộn ràng khúc ca mừng. Tiếp tục đọc

Vĩ đại thay (Tv. 125) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
*
ĐK. Vĩ đại thay việc Chúa đã làm cho tôi. Lòng tôi như thấy chứa chan niềm vui.

1. Khi tù nhân Si-on được Chúa đưa về. Ta tưởng như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói. Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Tiếp tục đọc

Ôi lạ lùng (Tv. 125) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
*
ĐK. Việc Chúa làm ôi lạ lùng vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa niềm vui.

1. Khi tù nhân Si-on được Chúa đưa về. Ta tưởng như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói. Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng – Chúa Nhật 5C Mùa Chay – Chúa Nhật 30B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đưa dân Si-on bị bắt trở về. Thì chúng con như trong mơ sống trong mừng rỡ. Môi chúng con ôi vui thay sáng tươi nụ cười. Và lưỡi con bao hân hoan thốt lên thành lời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *- Từ Duyên.

ĐK. Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1. Những tù nhân Si-on khi được Chúa đưa về, và khi đó chúng tôi như trong giấc mơ màng. Thần trí lâng lâng tiếng nói hòa với tiếng cười, miệng lưỡi chúng tôi cất tiếng hát câu hỉ hoan.
Tiếp tục đọc

Chúng tôi mừng rỡ (Tv. 125) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về ta tưởng như giấc mơ. Vang vang câu cười nói trên môi rộn rã với khúc ca mừng vui. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)

Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Từ Si-on khi được Chúa dẫn về, ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi, lời hoan ca vang rền cửa miệng.

Đáp. Việc Chúa làm cho ta, ôi thực vĩ đại. Ta thấy mình chứa chan niềm vui.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *– Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *– Xuân Thảo.

ĐK. Ôi vĩ đại thay việc Chúa làm (là) làm cho ta. Ta thấy mình chan chứa, chan chứa một niềm vui.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc (ư) mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *– Xuân Minh.

ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi; nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa dẫn lưu đồ Si-on trở về, tôi tưởng như còn ngủ mê. Miệng tôi hớn hở tiếng cười, và lưỡi tôi vang lời tụng ca.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) *- Hồng Ngự.

*
Đáp: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang ngủ mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi tươi nụ cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Tiếp tục đọc