Chúa Nhật 2C Thường Niên. (Tv. 95) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
Đáp: Hãy loan truyền cho muôn dân biết những kỳ công Chúa làm.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa tiếng đàn vang lên. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Hãy ca mừng ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Địa cầu ơi! Hãy chúc tụng Ngài, hãy tán dương Ngài. Tiếp tục đọc

Thực thi ý Ngài (Tv. 39) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa.

1. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêm minh nghe tiếng tôi kêu, Chúa cho tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 96) *- Từ Duyên.

ĐK. Nào hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công tay Chúa đã làm.

1. Nào muôn dân nước mau hợp tiếng reo mừng. Hòa muôn tiếng ca cùng ca ngợi Danh Chúa. Tung hô vinh quang quyền phép nơi tay Ngài. Loan ơn Chúa Cứu Độ của Ngài khắp dương gian.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa này con đây xin đến thực thi ý Ngài.

1. Con đã trông cậy ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta. Tiếp tục đọc

Hãy kính tặng (Tv. 95) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2C. Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*

Đáp. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

1. Hãy ngợi ca Thiên Chúa một bài mới kính dâng. Toàn thể địa cầu hỡi hãy cất tiếng hát chúc khen Danh Ngài. Hãy tường thuật vinh quang Ngài. Bao nhiêu những phép lạ ở trong muôn dân Ngài làm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hãy loan truyền những việc lạ lùng của Chúa giữa các dân.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.

2. Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Xuân Thảo.

ĐK. Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công người làm.

1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Hồng Ngự.

ĐK. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Ngài, hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh Người!
Tiếp tục đọc

Hãy tường thuật (Tv. 95) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa chúc tụng Thánh Danh Người, hãy ca mừng Thiên Chúa chúc tụng Thánh Danh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa các chư dân, danh Ngài vinh quang.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa hát lên bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa toàn thể hết địa cầu, hãy ca mừng Thiên Chúa cùng hòa tiếng ca chúc tụng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Thiên Lý.

ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Nào ta hãy ca mừng, mừng khen Thiên Chúa đất trời. Địa cầu ơi hãy hát lên, ca vang bài ca mới. Hát khen mừng Chúa, chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hãy tường thuật, tường thuật phép lạ của Chúa giữa chư dân.

1. Ngợi mừng Thiên Chúa một bài ca mới, toàn thể trần gian hãy ca tụng Người. Hiệp lời hỉ hoan tụng ca danh thánh, Chúa Vua uy linh muôn đời hiển vinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)

Thể hiện: Duy Hạnh
*
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Thánh Danh.

Đáp. Hãy loan báo cho mọi nước biết những kỳ công Chúa làm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *– Thanh Lâm (Song Mộc)

ĐK. Hãy dâng lên Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng lên Người dũng lực và uy quyền.

1. Hát lên mừng Chúa mừng Người một khúc tân ca. Hát cho mọi người được biết uy Danh Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Kim Khánh & Công Vinh.
*
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hỡi toàn thể địa cầu hãy vui mừng. Hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn. Hãy chúc tụng hiển danh thánh Người.

ĐK. Hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa. Hãy loan truyền Thánh Danh Người giữa chư dân.
Tiếp tục đọc

Cùng nhau loan báo (Tv. 95) *– Bùi Ninh.

(Chúa Nhật 2C Thường Niên) (Thánh Đaminh. 08.08). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Một bài ca mới mau hát lên ca ngợi Thiên Chúa. Toàn địa cầu hỡi hãy hát lên ca ngợi Chúa Trời. Mau dâng lời tấu khúc nào ai tôi trung. Cùng chúc tụng ca khen danh thánh của Ngài.

ĐK. Cùng nhau loan báo danh Ngài là Chúa cao quang. Kể cho muôn dân công trình tay Chúa đã làm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên. (Tv. 95) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Thể hiện: Thanh Tuyền.
*
ĐK. Hãy tường thuật bao phép lạ của Chúa. Hãy loan truyền bao kỳ công Chúa làm.

1. Hãy mừng Chúa một bài ca mới, hỡi muôn dân khắp nơi địa cầu. Ca tụng Chúa vinh quang rạng ngời, vui mừng lên chúc tụng Danh Ngài. Tiếp tục đọc