Chúc tụng Thánh Danh (Tv, 144) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 31C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Chúa là vua của con xin tán dương Ngài, nguyện chúc tụng Danh Thánh muôn đời, ngày lại ngày tôn vinh chúc tụng Ngài là vua trời đất.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúc tụng Danh Chúa. 1 (Tv. 144) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 14A Thường Niên – Chúa Nhật 31C Thường Niên.
*
1. Chúa luôn là Vua con thờ phục lạy bái Ngài. Ngàn đời con mãi ngợi khen tình Chúa chẳng phai. Bao ngày nối ngày tán tụng tôn vinh Danh Thánh. Ca ngợi tình Chúa từ giờ luôn mãi ngàn thu.

ĐK. Lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng Danh Ngài. Từ giờ đây cho mãi tới muôn ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con. Con chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.

1. Cúi lạy Chúa là Vua con thờ, con tán tụng Ngài vạn đời vạn thuở. Lòng con sẽ kính chúc danh Ngài và ca ngợi Thánh Danh Ngài đến mãi ngàn thu. Tiếp tục đọc

Con sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 31C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Thiên Chúa! Con sẽ chúc tụng Chúa Trời, miệng con cất cao ngợi khen danh Chúa muôn đời. Mỗi ngày đời con sẽ chúc tụng, vì Ngài từ bi đã xót thương. Thân phận tôi tớ mãi luôn vang lời tán dương.

ĐK. Lạy Chúa! Con sẽ chúc tụng, con sẽ chúc tụng danh Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúng con chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ và ngàn muôn kiếp, sẽ ngợi ca Chúa hết mọi ngày, thờ lạy Chúa, tán tụng tôn vinh.

ĐK. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ cho đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng danh Ngài tới muôn muôn đời.

1 Lạy Chúa! Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng hát khen ngợi ca danh Chúa. Hằng ngày trong suốt đời con, con sẽ chúc tụng và ngợi khen danh Ngài mãi mãi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Lạy Chúa con thờ, là Vua của con. Con ca tụng Danh Chúa muôn đời. Tán dương Ngài tới hết mọi ngày, chúc tụng tôn vinh Thánh Danh Ngài vạn kiếp ngàn thu.

Đáp. Lạy Chúa con thờ, là vua của con, con chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con tán dương chúc tụng Thánh Danh Ngài. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ngợi ca Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 31C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Vì Chúa là Đấng từ bi, vì Chúa giàu lòng thương xót. Con xin chúc tụng danh Chúa từ nay đến mãi ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Chúa con thơ, con ngợi ca Chúa ngày đêm. Nguyện tán dương Ngài suốt đời không phút nào quên. Ca khen chúc tụng Danh Chúa Trời, tôn vinh muôn đời Danh Thánh Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Xuân Thảo.

Đáp. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh, muôn thuở muôn đời.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn đời muôn thuở. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *– Xuân Đường.

*
Lạy Chúa con tôn thờ là Vua của con, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Con nguyện tán dương Ngài và chúc tụng danh Thánh Chúa. Con nguyện hát khen Ngài là Vua lòng con chí ái. Bao ngày tháng con hiệp lời ca tụng Chúa muôn ngàn đời, dù sống vui hay buồn trọn một đời vang tiếng ngợi khen. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *– Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.

ĐK. Lạy Chúa! Lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.

1. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa con sẽ ca ngợi Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ kêu cầu danh Chúa tới muôn đời. Tiếp tục đọc