Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không hề nao núng.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

1. Chúa chính sản nghiệp con, là chén phúc lộc hưởng: số mạng con tay Ngài. Ngài hằng trước mặt con, luôn nhớ được Ngài ở bên, chẳng nao núng gì.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa Trời (Tv. 15) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33B Thường Niên.
*
Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con vì bên Ngài con đang ẩn náu.

1. Chúa trước mặt con chẳng nao núng gì, mạng con chính Ngài hằng nắm giữ chén lộc phúc Chúa dành cho con.
Tiếp tục đọc

Xin thương giữ gìn (Tv. 15) *– Bùi Ninh.

Bài đọc 2 Vọng Phục Sinh – Chúa Nhật 33B Thường Niên.
Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Hoa Lành (Tải về)

1. Lạy Thiên Chúa chén phúc lộc con, là gia nghiệp thân con tín thác. Được chính Ngài ngự ở trước mặt, và bên Ngài chẳng hãi sợ lo.

ĐK. Chúa ơi xin thương giữ gìn con mọn. Vì con đang tìm ẩn thân nơi Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Đây sản nghiệp con là Chúa, sinh mạng con trong tay Chúa. Đặt Ngài ở trước mặt luôn, gần Ngài là hết chuyển lay.

Đáp. Xin giữ gìn con, lạy Chúa, con tìm ẩn thân nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Xuân Thảo.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con. Vì con đang ẩn náu, ẩn náu bên Ngài.

1. Lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp và phần phúc đã dành cho con. Vận mạng con tay Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Trương Thế Bạch.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa ở Ngài.

1. Vì Chúa là chính gia nghiệp và chén phần cứu độ tôi, chính Người nắm giữ vận mạng tôi, tôi đặt hết vào Ngài. Vì Chúa Ngài ở bên tay hữu tôi, tôi an bình và tôi đặt Chúa ở trước mặt, ở trước mặt tôi.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Xin bảo toàn con (Tv. 15) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì có Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng.
Tiếp tục đọc

Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp cho con an hưởng, là phần chén hồng ân dành cho con uống. Chính Ngài đã nắm giữ vận mạng con rồi, con chẳng hề nao núng khi có Ngài ở bên.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Thiên Lý.

Đáp: Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả. Con hằng đặt Chúa ở ngay trước mặt của con. Ngài bên hữu con, con chẳng bao giờ nao núng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *- Huy Hoàng.

ĐK: Lạy Chúa, xin giữ gìn con vì nơi Chúa con tìm đến nương nhờ.

1. Gia nghiệp của con là Chúa, sinh mạng của con ở trong tay Ngài. Con luôn đặt Ngài trước mặt vì được gần Chúa không nao núng bao giờ. Tiếp tục đọc

Xin giữ gìn con (Tv. 15) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 33B Thường Niên & Vọng Phục Sinh (Bài đọc 2)
*
ĐK. Xin giữ gìn con, lạy Chúa con thờ. Vì nơi Thiên Chúa là chốn con luôn tựa nương.

1. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Vận mạng con trong vòng tay Chúa, và Chúa con đặt trước con. Người luôn sát bên đỡ nâng đời con, thì lòng con đâu còn sợ chi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con. Chính Ngài nắm giữ đời con.

ĐK. Chúa ơi! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài. Tiếp tục đọc