Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)

1. Ngài minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội ra tay cứu độ liền. Ngài cũng thương ban lương thực mà nuôi kẻ khó nghèo.

Đáp: Lạy Chúa, xin Ngài đến cứu độ chúng con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)


Thể hiện: Ca đoàn Ngàn Thông.
*
ĐK. Thân lạy Chúa Trời, xin đến cứu độ chúng con! Thân lạy Chúa Trời, xin đến giải thoát đoàn con.

1. Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người oan ức. Chúa là Đấng ban cho ai nghèo được vui ấm no. Ngài ủi an, cứu gỡ kẻ mắc lao tù. Ngài giải thoát này ai mắc vương cùm gông. Tiếp tục đọc

Xin Ngài ngự tới (Tv. 145) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa, cúi xin Ngài thương tình ngự tới. Tới nơi cõi đời để còn cứu độ chúng con.

1. Ngài là Đấng xử án công minh cho những người đang bị áp bức. Ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù tội.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) *– Kim Loan.

*
Đáp: Lạy Chúa, xin đến cứu chúng con, xin đến cứu chúng con.

1. Người ban phát lương thực cho kẻ nghèo đói, xử công minh cho người bị áp bức. Người từ bi với những kẻ kêu cầu, và trung tín mãi muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) *– Xuân Thảo.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài ngự đến. Xin Ngài ngự đến mà giải thoát chúng con.

1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa! Xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.

1. Người minh xét những ai hàm ức, kẻ tù tội ra tay cứu mạng. Người thương những ai chính trực, ban lương thực cho kẻ khó nghèo. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa! Xin ngài đến cứu độ chúng con. 

1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức ban lương thực cho kẻ đói ăn. Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù. Tiếp tục đọc