Hãy vui mừng 1 (Is. 12) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Gia Hiếu.
*
1. Lòng tôi tin rằng Chúa cứu độ đỡ nâng đời tôi. Tôi trông đợi hy vọng vào Chúa không hãi sợ chi. Vì tôi tin rằng Chúa chính là sức thiêng đời tôi. Vang câu ca dâng Chúa cứu tôi đậm đà trên môi.

ĐK. Hãy vui mừng hát ca (Vì không xa giữa ngươi) có Đấng Thánh nhà It-ra-el thật là cao sang. Tiếp tục đọc

Advertisement

Dân Xion (Is. 12) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
ĐK. Dân Xi-on hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi Đức Thánh của It-ra-en quả thật là vĩ đại.

1. Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không sợ hãi. Vì Chúa là sức mạnh tôi, chính Người cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *- Đỗ Vỹ Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thực cao cả.

1. Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không run sợ: vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là Đấng tôi ca ngợi, Người trở nên phần rỗi của tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *- Thiên Lý.

Đáp. Hãy nhảy mừng và ngợi ca, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.

1. Chính Đấng cứu độ tôi, Ngài là Thiên Chúa toàn năng đã cứu chuộc tôi. Tôi vững tin vào Chúa, có Chúa nên tôi không bao giờ còn sợ hãi. Người là sức mạnh tôi, Người là phần rỗi là Thiên Chúa tôi ngợi ca.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng -1 (Is. 12) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hãy nhảy mừng và hãy ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.

1. Đức Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi tin tưởng mà hành động, tôi chẳng còn run sợ gì, (mà) sợ hãi chi. Đức Chúa là chính sức mạnh tôi, tôi ca ngợi hát khen Ngài, Ngài là Đấng Cứu muôn loài, là phần rỗi tôi.
Tiếp tục đọc

Đấng cứu độ tôi (Is. 12) *– Kim Long.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)

Thể hiện: Duy Hạnh
*
1. Đây Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không sợ hãi chi. Vì Chúa chính là sức mạnh, Đấng tôi ca tụng, Ngài từng cứu độ tôi.

Đáp. Hãy mừng rỡ reo hò vì giữa ngươi Đức Chúa của Is-ra-en quả thực là thánh thiện.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Hãy reo hò với hân hoan và mừng rỡ:
Vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao trọng.

Xướng:
1. Chính Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi vững tin và chẳng sợ gì.
Thiên Chúa là dũng lực của tôi. Người là Đấng Cứu Chuộc tôi. Tiếp tục đọc

Nào reo vui (Is. 12) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
ĐK. Nào reo vui ca múa hỡi Si-on, hỡi Si-on. Vì giữa ngươi hiện diện Đức Chúa vĩ đại uy hùng.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh tôi và khúc nhạc tôi ca là Chúa. Đấng cứu độ tôi, cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Đấng Thánh Israel (Is. 12) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hãy nhảy mừng và ca ngợi vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh tôi và nhạc khúc tôi ca là Chúa, bởi Chúa là nguồn ơn cứu độ của tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is.12) *- Từ Duyên.

ĐK. Này dân Si-on hãy mừng rỡ reo hò vì ở giữa ngươi Đấng Thánh của Is-ra-el ôi thật vĩ đại.

1. Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, tôi tin Ngài và hành động mà không khiếp chi. Vì thật Ngài là sức mạnh tôi Ngài là Đấng đáng ca ngợi và nên phần rỗi của tôi.
Tiếp tục đọc

Hãy nhảy mừng (Is. 12) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
Đáp. Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thực cao cả.

1. Thiên Chúa là Đấng, là Đấng Cứu Chuộc chính tôi, Chúa của tôi. Này tôi sẽ tin tưởng mà hành động luôn không khiếp sợ. Chúa sức mạnh tôi là Đấng tôi hằng ca ngợi suốt đời tôi. Ngài trở nên cho phần cứu độ của tôi, cứu rỗi tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Lan Thảo.
*
ĐK: Hãy mừng vui và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật là cao cả. 

1. Đây Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của tôi. Tôi tin tưởng không sợ chi, trông nơi Chúa không sợ gì. Vì Chúa là chính sức mạnh Đấng tôi ngợi ca, Người là phần rỗi của tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *- Hồng Ngự.

Đáp. Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của It-ra-en quả thật là vĩ đại.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, Chúa sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Hãy nhảy mừng (Is. 12) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh của Ít-ra-en thật cao cả.

1. Đây chính là Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh của tôi và khúc nhạc tôi ca là Chúa, Đấng cứu độ tôi chính là Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *– Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Hãy nhảy mừng và ca ngợi vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.

1. Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng không sợ chi, tôi hành động mà không sợ hãi. Vì Thiên Chúa là sức mạnh tôi và là Đấng tôi ca ngợi, người trở nên phần rỗi của tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *– Xuân Minh.

ĐK. Hãy mừng vui và reo hò, vì này ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-en thật là cao cả.

1. Đây chính là Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Lòng tôi tin tưởng và không còn sợ chi. Bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi. Chính Người đã cứu độ tôi. Chính Người đã cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Hãy reo hò mừng vui vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh cao cả của Is-ra-el. 

1. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Tôi tin tưởng không còn khiếp sợ. Bởi Đức Chúa là sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)


Thể hiện: Ca đoàn Ngàn Thông
*
ĐK. Nào hãy mừng rỡ ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao trọng.

1. Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc con, lòng con tin mạnh mẽ không sờn. Vì lạy Chúa, Ngài là sức mạnh, là Đấng con ngợi khen. Vì lạy Chúa, Ngài đã thương tình ban ơn cứu độ con. Tiếp tục đọc