Nước Trời là của họ (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Vì Nước Trời là của họ.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi kẻ bị áp bức. Và luôn ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Và sẽ ban nhiều ơn ích cho người lòng ngay.
Tiếp tục đọc

Tinh thần nghèo khó (Tv. 145) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn, Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Tiếp tục đọc

Tâm Hồn Nghèo Khó (Tv. 145) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ.

1. Chúa là Đấng trung tín mãi muôn đời. Xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Trung Tín (Tv. 145) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, Chúa xử công minh cho người bị áp bức. Chúa ban lương thực cho kẻ đói ăn, và thương cứu gỡ những người tù tội.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa Xin Ngự Đến (Tv. 145) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Lạy Chúa xin ngự đến, cứu thoát chúng con. Lạy Chúa xin ngự đến, cứu thoát chúng con.

1. Chúa minh oan cho người bị áp bức, kẻ đói nghèo Người cho được no nê. Chúa giải phóng những kẻ tù đày kẻ mù lòa Người cho được xem thấy.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) – Hồng Ngự.

ĐK. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ.

1. Chúa là Đấng giữ lòng tín trung xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Vì Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Ngài minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Ngài cũng thương ban lương thực mà nuôi kẻ khó nghèo.

ĐK. Phúc cho ai được Chúa Trời nhà Gia-cóp hộ phù.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Tiếp tục đọc

Vinh phúc cho ai (Tv. 145) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Vinh phúc cho ai có tinh thần nghèo khó trong đời (tâm hồn nghèo khó) Vì phúc Nước Trời tới muôn đời họ được nghỉ ngơi (ở nơi Nước Trời)

1. Ngài là Đấng xử án công minh cho những người đang bị áp bức. Ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù tội.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người oan ức, và ban cho những người đói khát được no nê. Người cứu gỡ những ai trong tù tội.

ĐK. Lạy Chúa! Xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức. Và ban cho những người đói khát được có cơm ăn. Người thương cứu gỡ những ai tù tội.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa! Xin Ngài đến cứu độ chúng con.

1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Phúc cho ai có tình thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ.

1. Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người oan ức. Chúa là Đấng ban cho ai nghèo được vui ấm no. Ngài ủi an, cứu gỡ kẻ măc lao tù, Người giải thoát này ai mắc vương cùm gông.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Tv. 145) *- Thiên Lý.

ĐK. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của người ấy.

1. Thiên Chúa trả quyền lợi cho ai bị áp bức. Thiên Chúa ban lương thực của Người cho những ai đói nghèo. Thiên Chúa cứu mọi tù nhân và thương giải thoát. Vì Chúa rất công bình hồn tôi ơi hãy ca khen Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) *- Xuân Thảo.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Vì họ sẽ được vào, được vào ở trong Nước Trời.

1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) *– Kim Loan.

*
Đáp: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ, vì Nước Trời là của họ.

1. Người ban phát lương thực cho kẻ nghèo đói, xử công minh cho người bị áp bức. Người từ bi với những kẻ kêu cầu, và trung tín mãi muôn muôn đời. Tiếp tục đọc