Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. Tình thương Ngài mãi mãi con ngợi ca.

1 Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ cao rao lòng thành tín Chúa. “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, thành tín Ngài được thiết lập trên trời cao”.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, con sẽ ca hát lòng từ bi Chúa đến muôn đời!

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời, qua muôn thế hệ, miệng con sẽ loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng tín trung.
Tiếp tục đọc

Ca ngợi tình Chúa (1) (Tv. 88) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)


Thể hiện: Thanh Tâm.
*
1. Con sẽ luôn ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời. Qua muôn ngàn thế hệ cao rao lòng thành tín Chúa. Vì như Ngài phán dạy: “Tình Ta bền vững thiên thu”. Trên cõi trời cao xanh thiết lập lòng Chúa trung thành.

ĐK. Lạy Chúa con sẽ đàn ca, ca ngợi tình Chúa muôn nơi. Chúa ơi con sẽ ca ngợi, ca ngợi tình Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 88-B * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời.

1. Con hằng chúc tụng tình Chúa sông lớn, biển khơi. Qua nhiều thế hệ, lòng Chúa vẫn không đổi dời. Vì Ngài đã phán: “Tình thương ấy bền vững muôn đời sau.” Một đức tín thành Ngài đã thiết lập từ chốn cao xanh. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa! Con sẽ hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời, đến muôn muôn đời. 

1. Tôi hát ca lòng từ bi của Chúa. Đến muôn muôn đời miệng tôi sẽ ca vang: lời chúc khen cảm tạ lòng thành tín của Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời. 

1. Con sẽ ca tụng cho đến muôn đời tình thương Chúa Trời. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con đã nói: “Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ.” Tiếp tục đọc

Niềm tin xin vâng (Lc 1, 26-38) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Ma-ri-a Mẹ thật có phúc, vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Đây Mẹ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-su. Chúa chúc phúc trên Con của Mẹ, vì Hài Nhi sinh ra chính là Con Chúa Trời.

ĐK: Vâng! Xin vâng như sứ thần truyền. Vâng! Xin vâng như lời Chúa phán, vì tôi là tôi tớ Chúa. Xin cho con luôn tin lời Ngài, sống phó thác như gương Mẹ hiền. Phận tôi tớ xin Ngài xót thương. Tiếp tục đọc