Phục hồi dân Chúa (Tv. 79) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Xin phục hồi dân Chúa. Xin tỏ hiện Thánh nhan. Và tặng ơn cứu rỗi cho nhân loài.

1. Lạy Đấng chăn chiên nhân hiền xin Chúa hiển linh. Và tỏ rõ quyền năng giải phóng cho trần gian.
Tiếp tục đọc

Nguyện Thánh Nhan (Tv. 79) – Viết Chung.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lạy Chúa xin hồi phục dân Ngài. Nguyện Thánh Nhan chiếu dọi để cứu độ bầy tôi.

1. Lạy mục tử nhà Is-ra-en. Xin lắng nghe. Ngài ngự trên các thần hộ giá. Xin hiển linh khơi dậy uy dũng đến cùng chúng tôi.
Tiếp tục đọc

Xin đến tái thiết (Tv. 79) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Thanh Tâm (Tải về)
*
1. Kính xin Ngài hỡi nguyện nghe lời. Tỏ vinh quang Chúa các thần hộ giá. Kính xin Ngài giơ uy dũng quyền uy. Và mau tới cứu độ đời chúng con.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến tái thiết trần gian, xin chiếu tôn nhan cứu độ giải thoát nhân gian. Tiếp tục đọc

Được ơn cứu độ (Tv. 79) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.

1. Lạy Mục tử nhà Ít-ra-en. Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Vườn nho của Chúa (Tv. 79) *- Quốc Vinh.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.

1. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng lên. Nhánh vươn dài ra tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông cả.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Ái Trinh.
*
ĐK: Lạy Chúa! Là Thiên Chúa chúng con, cho chúng con phục hồi. Xin Ngài tỏ ánh thiên nhan đến cứu độ chúng con thương ban mùa hồng ân. 

1. Đấng cao vời chăn dắt Is-rael, hãy lắng nghe. Lạy Chúa thiên binh Ngài cực linh quyền bính. Xin tỏ hiện ánh sáng thần nhan, đến ban nguồn ơn cứu độ con. Tiếp tục đọc

Xin đến tái thiết (Tv. 79) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng & Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Thanh Tâm.
*
1. Kính xin Ngài Chúa hỡi nguyện nghe lời. Tỏ vinh quang Chúa các thần hộ giá. Kính xin Ngài giơ uy dũng quyền oai. Và mau tới cứu độ đời chúng con.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến tái thiết trần gian, xin chiếu tôn nhan cứu độ giải thoát nhân gian. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng -1 (Tv. 79) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Lạy Chúa là Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ Thiên Nhan hiền từ Chúa ra, hầu chúng con được ơn cứu sống.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy lắng tai nghe. Chúa ngự trên Vệ binh thần, hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng Ngài, mà đến cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa thì chúng con sẽ được rỗi.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy lắng tai. Chúa ngự trên các vệ binh thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi và xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra để con hưởng ơn cứu sống.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el xin hãy lắng tai. Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần xin hiện ra uy linh sáng láng. Hãy thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự đến cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *- Từ Duyên.

1. Thiên Chúa ngự trên những vệ binh thần và quyền năng Ngài thật rất bao la. Xin Chúa trở lại thăm vườn nho Ngài bảo vệ nhánh cây Chúa đã trồng.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa! Phục hồi chúng con tỏa ánh thiên nhan rạng ngời. Để chúng con đây được ơn cứu thoát và ơn cứu độ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) – Ngọc Diệp.

Đáp: Lạy Chúa xin cho chúng con quay về với Ngài, để chúng con thấy thiên nhan Ngài và cho chúng con được ơn cứu rỗi.

1. Lạy Mục Tử nhà Israel, xin hãy lắng nghe. Từ tòa cao trên các thiên binh, xin hãy rạng soi. Hãy giương cao quyền phép của Ngài, cứu dân con khỏi kiếp lưu đầy. Ngài ơi, cứu độ con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)

Thể hiện: Duy Hạnh
*
1. Lạy mục tử nhà Ít-ra-el, Ngài chăn dắt nhà Giu-se như chăn chiêu cừu xin hãy lắng tai nghe. Lạy Đấng ngự giữa các thần hộ giá xin hãy hiển linh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài mà mau đến cứu độ chúng con.

Đáp. Lạy Chúa xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa và cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Ơn cứu sống (Tv. 79) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng & Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
Đáp. Lạy Chúa! Là Thiên Chúa chúng con. Xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ Thiên Nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

1. Xin nghe lời Đấng chăn nuôi của nhà Is-ra-el. Chúa đã ngự trên các thánh binh thiên thần. Tỏ hiện ra trong rạng ngời quyền uy Chúa hãy thức tỉnh, Ngài ngự tới cứu độ đàn con đây.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

1. Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các tầng hạ giá, xin khơi dậy uy dũng Ngài, đến cùng chúng con và xin thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Xin tỏ Thiên Nhan (Tv. 79) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

1. Lạy mục tử nhà Ít-ra-en xin hãy lắng tai nghe. Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá. Xin tỏa sáng hiển linh, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, xin đến cùng chúng con và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *– Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, và hãy đến cứu độ chúng con.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy lắng tai nghe, Chúa ngự trên vệ bình thần, xin hiện ra trong sáng láng, xin thức tỉnh quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *– Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, xin phục hồi chúng con; xin tỏa Thánh Nhan rạng ngời; để chúng con được cứu rỗi.

1. Lạy Chúa là mục tử nhà Is-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các vệ binh thần. Xin khơi dậy quyền năng uy linh của Chúa. Ngài đến mau, và đoái thương cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *– Xuân Thảo.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, xin hồi phục chúng con. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

1. Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, xin hãy lắng tai nghe! Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin giải sáng hiển linh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài, xin đến cùng chúng con và thương cứu độ. Tiếp tục đọc

Xin tỏ thiên nhan Chúa (Tv. 79) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa! Đấng ngự trên các binh thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin hãy tỏ quyền năng của Ngài, và mau đến cứu độ chúng con.

ĐK. Lạy Chúa! Xin tỏ thiên nhan Chúa ra, mà ban ơn phục hồi. Hầu cho hết mọi người lãnh nhận ơn cứu độ. Tiếp tục đọc