Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca hát mừng Ngài.

1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh, con sấp mình kính thờ. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv.137). *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa ơi, trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa.

1, Con sẽ ca tụng, ca tụng Thiên Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe, nghe lời miệng con khấn xin. Con sẽ đàn ca, mừng Chúa trước mặt các Thiên Thần. Con sẽ sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) – Trương Thế Bạch.

ĐK. Lạy Chúa! Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa.

1, Lạy Chúa! Con sẽ ca tụng Thiên Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe những lời miệng con khấn xin. Con hát đàn ca mừng Chúa trước mắt Thiên Thần, con sấp cúi mình thờ lạy bên Thánh Điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Đàn ca kính Chúa (Tv. 137) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 5C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa.

1. Con hết lòng cảm tạ Ngài đã nghe lời miệng con xin, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Đàn ca mừng Ngài (Tv. 137) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 5C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Lạy Chúa! Trước mặt các Thiên Thần con đàn ca mừng Ngài.

1. Ôi lạy Chúa con ca tụng Chúa hết lòng, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu tha thiết. Cung đàn mừng hát vang lên cùng các Thiên Thần, sấp mình thờ kính ở bên cung thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Lạy Cha, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.

1. Con ca ngợi Chúa hết tâm hồn của con, vì Ngài dủ thương và hằng nghe lời khẩn cầu. Trước muôn thiên thần con đàn ca ngợi khen Chúa. Ở chốn Thánh cung con phục bái tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Ngài.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Chúa vì Ngài đã nghe lời miệng con. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên cung thánh của Ngài.
Tiếp tục đọc

Con đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 5C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Trước mặt các Thiên Thần con đàn ca mừng Chúa.

1. Vạn lạy Thiên Chúa, con xin hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã thương nghe những lời miệng con van xin. Giữa chư vị Thiên Thần, con đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Ngài.

1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. Tiếp tục đọc

Con ca mừng Chúa (Tv. 137) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 5C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa.

1. Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ, Ngài đã khứng nhận lời khấn nguyện con xin. Đàn ca kính Chúa giữa các chư vị thiên thần, hướng về đền thánh này con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Đàn ca kính Ngài. 1 (Tv. 137) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 5C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Lạy Chúa con xin hết lòng cảm tạ. Vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa. Xin hướng về thánh đài, bái phục kính thờ Ngài.

ĐK. Chúa ơi trước muôn Thiên thần, con đàn ca tri ân. Vọng ngân giữa nơi thánh đài, con đàn ca kính Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Ngài giữa muôn thần thánh Ngài. Hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.

Đáp. Lạy Chúa, giữa chư vị thần thánh con đàn ca dâng Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Chúa giữa chư vị Thiên Thần, hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.

ĐK. Lạy Chúa giữa chư vị các Thiên Thần. Con xin đàn ca hát mừng Chúa. Con xin sấp mình thờ lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, trước mặt các Thiên Thần con đàn ca mừng Ngài.

1. Nguyện dâng Chúa Trời nhạc khúc chân thành tri ân. Vì Chúa đoái nhận và lắng nghe con cầu khấn. Hòa lời tụng ca trước mặt thiên thần, nhịp đàn hòa vang ca mừng Chúa Trời, quỳ lạy bên Thánh Cung Ngài luôn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *– Kim Loan.

*
Đáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca, đàn ca mừng Thiên Chúa.

1. Con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca, đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện của Chúa. Tiếp tục đọc