Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Hạnh phúc thay ai vui sống đời thiện toàn, luôn noi theo pháp luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai người thực thi ý Chúa, và nhất tâm tìm thánh nhan Ngài.

ĐK. Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hạnh phúc thay ai giữ luật pháp Chúa Trời.

1. Thật hạnh phúc ai sống đời sống hoàn thiện, sớm hôm theo luật pháp Chúa mà sống trên đời. Thật hạnh phúc ai thi hành ý Chúa, và hết dạ tìm Chúa luôn ngày đêm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hạnh phúc thay những ai theo đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật Chúa. Phúc thay ai giữ lời Ngài, hết tâm lo tìm kiếm Ngài.

ĐK. Phúc thay những ai tiến thân trong lề luật Chúa.
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc thay (Tv. 118) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. Tiếp tục đọc

Tuân Giữ Luật Chúa (Tv. 118) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Ôi thật hạnh phúc cho ai đi lối ngay lành. Sống đời ngay chánh noi theo pháp luật của Chúa. Phúc thật những người luôn luôn thi hành luật thánh. Lòng còn sống thanh ước mong tìm kiếm danh Ngài.

ĐK. Thật sẽ hạnh phúc cho ai tuân giữ luật Chúa. Phúc thật những người luôn luôn tuân giữ luật Ngài.
Tiếp tục đọc

Noi Theo Luật Chúa (Tv. 118) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết dạ hết lòng kiếm tìm Người.
Tiếp tục đọc

Phúc thay ai tiến thân (Tv. 118) – Tường Ân.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Vinh phúc thay những ai luôn tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Hạnh phúc thay cho ai sống đời hoàn thiện, tiến thân trong luật pháp Ngài truyền ban. Vinh phúc thay cho ai thi hành ý Chúa, hết lòng đi tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc thay (Tv. 118) – Bạch Vân.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay, ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Thân lạy Chúa, Chúa đã ban huấn luyện truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước muốn sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Người ban.
Tiếp tục đọc

Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Ngài.

1. Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phước đức những người giữ lời Chúa răn bảo, họ là những người tận tâm tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Phúc đức những ai (Tv. 118) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa.

1. Phúc đức cho đường lối tinh tuyền, luật pháp của Chúa họ luôn tiến tới. Phúc đức cho ai hằng giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người tận tâm tìm kiếm Người.
Tiếp tục đọc

Phước Đức (Tv. 118) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Thiên Lý.

1. Phúc đức những ai có đường lối tinh tuyền. Họ luôn tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phúc đức những người giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người vẫn tậm tâm kiếm tìm Ngài.

ĐK. Phúc là phúc đức, phúc cho người tiến thân trong luật pháp của Chúa. Tiếp tục đọc

Phúc Đức Cho Người (Tv. 118) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Phúc thay cho người tiến thân trong luật pháp của Người.

1. Hạnh phúc thay ai người sống đời hoàn thiện, và biết nói theo luật pháp của Chúa Trời. Hạnh phúc thay ai đêm ngày thực thi ý Chúa, vững tâm bền dạ tìm Người chẳng quản ngại chi.
Tiếp tục đọc

Hạnh Phúc 3 (Tv. 118) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Hạnh phúc hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa và sống hoàn thiện.

1. Chúa dủ thương ban lề luật Chúa truyền cho con giữ vẹn toàn. Xin cho con suốt đời vâng nghe thi hành thánh luật Ngài ban.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Hồng Ngự.

ĐK. Hạnh phúc thay! Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hểt dạ tìm kiếm Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Người.

1. Phước đức những ai đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Người nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Người. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Phúc đức những ai sống trong đường lối tinh tuyền. Họ luôn tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phúc đức những ai tuân giữ Lời Chúa khuyên dạy. Họ là những người tận tâm tìm kiếm Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thật phước đức những ai tiến thân trong pháp luật Thiên Chúa đã ban.

1. Thật hạnh phúc ai người toàn thiện, họ tiến thân trong lề luật Chúa. Phước đức cho người giữ lời Chúa, luôn chân thành tìm kiếm Nhan Ngài.
Tiếp tục đọc