Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) – Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

1. Phúc thay người chẳng nghe lời bọn ác nhân. Không bước vào đường quân tội lỗi. Không nhập bọn với phường kiêu ngạo, không ngồi chung với bọn kiêu căng.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

1. Phúc cho ai không mưu toan theo kẻ gian ác, không chung đường với những tội nhân. Không ngồi chung với kẻ nhạo báng, nhưng vui thỏa và suy gẫm luật Chúa đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Nương tựa Chúa (Tv. 117) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
Nương tựa Chúa, nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa người trần gian. Nương tựa Chúa, nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa bậc Vua quan.

1, Chúa là Đấng công minh vạn đại, Chúa là chính suối nguồn chân lý. Ngài hằng tín trung từ thuở muôn đời đến muôn ngàn đời. Hãy tựa nương nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Phúc cho những ai (Tv. 1) *– Bùi Ninh.

Thể hiện: Thanh Hoài;

ĐK. Phúc cho những ai thường đặt niềm tin vào Chúa. Và phúc cho ai luôn biết cậy trông vào Ngài.

1. Phúc thay cho người chẳng nghe theo kẻ gian ác, cũng không đi lạc vào đường tội lỗi ác nhân. Họ không ngồi gần với phường tự mãn kiêu căng, nhưng luôn đêm ngày hằng vui suy gẫm luật Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv.1) *- Xuân Minh.

ĐK. Phúc thay người luôn đặt niềm tin vào Chúa. Phúc thay người vẫn hằng cậy trông nơi Ngài.

1, Phúc thay người không theo mưu kẻ ác; không chung đường cùng bè lũ tội nhân, không chung mâm với quân nhạo báng; nhưng gẫm suy lề luật Chúa ngày đêm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) – Trương Thế Bạch.

ĐK. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

1, Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian tà, không đứng trong đường lối kẻ tà gian, không ngồi chung với những quân nhạo báng. Nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy nghĩ luật Chúa đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Tin tưởng nơi Chúa (Tv. 1) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 6C Thường Niên.
*
ĐK. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

1, Người chẳng nghe lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Từ Duyên.

ĐK. Phúc đức thay người nào đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa suốt trong cuộc đời.

1 Phúc cho ai không theo âm mưu của kẻ gian ác. Không đi theo vểt chân nhơ của kẻ lỗi tội. Không chung lưng với những phường ngạo mạn kiêu căng. Nhưng luôn đi luôn an vui sống theo luật Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Thiên Lý.

Đáp. Phúc thay người đặt niềm tin trông cậy vào Chúa.

1 Đẹp thay cho người không theo kẻ gian, và không chung đường cùng quân bất nhân. Cùng không hề ngồi chung bàn phường kiêu ngạo, nhưng lại luôn yêu thích giới luật của Chúa và suy ngắm đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Tin cậy vào Chúa (Tv. 1) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Phúc cho ai đặt niềm tin cậy vào Chúa.

1. Họ không theo mưu toan của kẻ gian ác. Họ không đứng trong đường lối đứa ác nhân. Không ngồi chung với quân thương hay nhạo báng, nhưng vui thỏa trong luật Chúa những gẫm suy luật đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Niềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa, đặt niềm tin cậy vào Chúa.

1. Phúc thay những người chẳng nghe lời bọn ác nhân, chẳng bước vào, bước vào đường quân tội lỗi. Từ chối tham gia với phường kiêu căng ngạo mạn, nhưng lòng vui sướng thực thi giới răn đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

1. Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Hồng Ngự.

Đáp. Phúc thay người đặt tin tưởng vào Chúa. Phúc thay ai đặt tin tưởng nơi Ngài.

1. Phúc thay người chẳng nghe lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Tin cậy vào Chúa (Tv. 1) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phúc thay người đặt niềm hy vọng vào Chúa.

1. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn giả nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi. Không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thỏa suốt ngày trong lề luật Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Phúc cho ai không nghe theo lời khuyên lớn của bọn gian ác, không đứng trên đường lũ tội nhân, không ngồi chung với quân tham tàn. Họ luôn đặt niềm vui thú nơi lề luật Chúa, và suy đi gẫm lại đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Phúc thay người chẳng nghe theo bọn gian ác. Cũng chẳng bước vào đường lối quân lỗi tội. Không nhập bọn với phường kiêu căng, nhưng luôn vui trong lề luật Chúa, và ngắm suy luật Chúa đêm ngày luôn.

ĐK. Phúc thay người một lòng cậy tin nơi Chúa. Phúc thay người một niềm vững tin luôn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *– Thanh Lâm (Song Mộc)

Phúc thay người đặt niềm tin cậy nơi Chúa.

1. Phúc cho ai không nghe lời kẻ gian ác, không bước trên đường nẻo tội nhân, không ngồi chung với phường kiêu ngạo.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thật vinh phúc thay ai người đặt niềm tin vào Chúa. Thật vinh phúc thay những người hằng cậy tin Chúa Trời.

1. Thật phúc ai chẳng mưu ác, chẳng theo đường lối gian tà, tránh xa những quân tự phụ. Lòng luôn suy niệm lề luật Ngài.
Tiếp tục đọc

Hai nẻo đường (Tv. 1) – Quốc Vinh.

1. Thật vinh phúc cho người chính trực, chẳng bước theo đường lối gian tà. Lòng khinh ghét phường kiêu ngạo gian dối, chỉ suy gẫm Lời Thiên Chúa truyền ban.

ÐK. Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống. Tiếp tục đọc