Đấng từ bi nhân hậu 2 (Tv. 102) – Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
(Chúa Nhật 7A Thường Niên) (Chúa Nhật 8B Thường Niên) (Chúa Nhật 7C Thường Niên)

Thể hiện: Quang Thọ.
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Toàn thân tôi hỡi hãy mau chúc tụng Thánh Danh. Này hồn tôi hỡi hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Những ơn cao vời đừng quên Ngài ban cho đời.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Lòng Ngài nhân ái vạn đại còn mãi không phai. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là đấng từ bi và nhân hậu.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên bao ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa và đừng quên các ân huệ Ngài.

Đáp. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành người ban.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.
Tiếp tục đọc

Chúa từ bi nhân hậu (Tv. 102) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Từ Bi Nhân Hậu (Tv. 102) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 7A Thường Niên + Chúa Nhật 8B Thường Niên + Chúa Nhật 7C Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hâụ. Ôi Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, này toàn thân tôi. Hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ quên mọi ơn huệ Người.
Tiếp tục đọc

Ôi Đấng từ bi (Tv. 102) – Tường Ân.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa là Đấng hằng luôn xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi mau ca tụng Chúa đi, toàn thân tôi hãy tán dương ca tụng Danh Ngài. Này hồn của tôi ca vang lên muôn lời chúc tụng, và đừng lãng quên biết bao nhiêu ân huệ Ngài ban.
Tiếp tục đọc

Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Bạch Vân.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa và chớ quên ơn huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Ân Tình Chúa (Tv. 102) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Ân tình Chúa thật cao vời khôn lường, dành cho những người một lòng kính tôn.

1. Hãy ngợi khen Chúa linh hồn tôi hỡi và hằng nhớ luôn ơn huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Xót Thương (Tv. 102) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Chúa là Đấng xót thương và nhân ái chậm bất bình và hết tình yêu thương.

1. Chúa đáng tôn vinh hồn tôi mừng kính Danh Thánh Người muôn đời hiển vinh. Nào hãy ca khen hết tâm hồn hết tình ơn Người ban đừng quên lãng bội tình.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Hãy lên tiếng chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc khen danh Người. Hãy lên tiếng chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, và chớ khá quên mọi phúc ân của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Thiên Lý.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể thân tôi chúc tụng Thánh Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và xin chớ quên những ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa là Đấng thương xót và nhân ái.

1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Chúa Từ Bi (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Chúa là Đấng nhân hậu và hay xót thương.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người đã ban.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Người chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa. Này toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là Đấng đại lượng từ bi, Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời, toàn thân tôi hãy ca tụng Danh Thánh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa Trời, lòng luôn ghi nhớ ân huệ Chúa hằng ban. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) *- Hồng Ngự.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.

1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn cả thân tôi, chúc tụng Thánh Danh Người! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, và chớ khá quên mọi ân huệ Người.

2. Chúa tha thứ con vạn tội lỗi, và các vết thương bệnh tật Chúa chữa lành. Chúa đã cứu con khỏi huyệt sâu. Ngài bao phủ con bằng ân tình Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) *- Xuân Thảo.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, nhẫn nại bao dung giàu lòng nhân ái.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh Người. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc