Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Chúa hiển trị và là Đấng tối cao trên toàn cõi đất.

1. Mừng vui địa cầu hân hoan ca hát, Chúa đã hiển trị vinh quang rạng ngời. Công minh chính trực là đá kê ngai, triều đại của Chúa vững chắc muôn đời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Người là Đấng Tối Cao (Tv. 96) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 7C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy vui mừng lên. Công minh chính trực là nền kê ngai báu, Chúa hiển trị địa cầu nào hãy vui mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa Đấng tối cao (Tv. 96) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 7C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn nào mau mau hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu, Chúa đã hiển trị muôn loài mừng vui lên!
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.

1 Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa hiển trị Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn cõi địa cầu.

1. Địa cầu ơi, hãy hân hoan vì Chúa hiển trị. Hải đảo ơi, hãy vui mừng vinh quang của Chúa. Ngàn tầng mây phủ quanh Ngài uy nghi lộng lẫy. Đức công bình, lòng công chính làm bệ ngai vàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn ngàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa. Và muôn dân tộc được thấy vinh quang Người.

ĐK: Chúa hiển trị Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất trên mọi Vua Chúa. Tiếp tục đọc