Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 62) – Hồng Ngự.

ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được yên hàn nghì ngơi. Lũy thành, núi đá là Chúa, chở che cứu độ: tôi nao núng gì.
Tiếp tục đọc

Trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 8A Thường Niên.
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hỡi nghỉ ngơi yên hàn.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, Người là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Tường Ân.

Chúa Nhật 8A Thường Niên.
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được an vui, Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được nghỉ ngơi.

1. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi do từ Người mà đến. Người là Đá Tảng, là Đấng cứu độ của tôi, Người là chiến lũy, tôi đây còn lắng lo chi. Tiếp tục đọc

Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Bạch Vân.

Chúa Nhật 8A Thường Niên.
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.

1. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãy yên vui. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến. Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che tôi chẳng hề nao núng gì.
Tiếp tục đọc

Duy Nơi Thiên Chúa (Tv. 61) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 8A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn tôi vui sướng nghỉ ngơi. Hy vọng của tôi do Người, Người là núi đá độ trì tôi.
Tiếp tục đọc

Hồn Tôi Ơi (Tv. 61) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 8A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Hồn tôi ơi hãy an vui, an vui trong Chúa Trời.

1. Ơn cứu độ do Người mà tới, Người là núi đá độ trì thân tôi. Người là thành lũy chở che, tình Người này tôi mãi mê và rồi Người ban phúc ân đầy dư.
Tiếp tục đọc

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 8A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được an vui, nguồn ơn cứu rỗi đời tôi bởi từ nơi Người mà đến. Người là Núi Đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng nao núng bao giờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là Núi Đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ che chở, tôi chẳng còn nao núng chi.
Tiếp tục đọc

Niềm Vui Nơi Chúa (Tv. 61) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 8A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được an vui. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được an vui.

1. Chỉ ở nơi Người mà thôi hồn tôi mới được an nghỉ, bởi ơn cứu độ của Người mà tôi mới được yên hàn. Chỉ chính nơi Người là Núi Đá, là nguồn ơn cứu độ của tôi, là thành lũy luôn chở che: Tôi chẳng hề nao núng.
Tiếp tục đọc

Duy Nơi Chúa Trời (Tv. 61) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 8A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Duy nơi Chúa Trời hồn con mới được yên hàn nghỉ ngơi. Ơn lộc cứu độ đời con từ nơi Chúa Trời mà tới. Chúa chính là núi đá, là ơn cứu độ đời con. Chúa chính là chiến lũy để con hết sợ thịnh suy.

ĐK. Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn con yên hàn thảnh thơi. Duy nơi Chúa Trời, linh hồn con mới được nghỉ ngơi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi. Vì ơn cứu độ bởi Ngài, duy Ngài là núi đá, thành lũy che chở tôi. Chính Ngài là ơn cứu rỗi, tôi chẳng phải nao núng gì.

ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1 Chỉ trong Thiên Chúa, tôi mới yên hàn nghỉ ngơi. Vì ơn cứu độ bởi Ngài mà tới. Duy Ngài là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng còn nao núng gì.

ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa, tôi mới nghỉ ngơi yên hàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui.

1. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui, do chính mình Người tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ chẳng hề nao núng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.

1. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui. Do chính mình Người tôi được ơn cứu độ. Chính Chúa là Đá Tảng, là Đấng Cứu Độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chỉ nơi Thiên Chúa, linh hồn con được an vui.

1. Chỉ nơi Thiên Chúa, linh hồn con được an vui. Do chính mình Ngài, con được ơn cứu độ thôi. Ngài là Núi Đá nơi ẩn thân, nguồn cứu độ. Chiến lũy kiên cường che chở con không hãi sợ gì.
Tiếp tục đọc

Đừng lo ngày mai * – Nguyễn Duy.

Thánh Ca Tin Mừng (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 06.02.2012)

Thể hiện: Phương Anh &n Thủy Tiên (Tải về)
*
ĐK. Đừng lo đừng lo gì ngày mai, hãy lo hãy lo tìm Nước Chúa. Chính Chúa Người sẽ ban cho ta, hạnh phúc hạnh phúc muôn muôn đời.

1. Chim trời ngày không gieo không thu, một đời được Chúa lo cho no. Hãy sống hãy sống vững đức tin, này Chúa thương tình Người ban phúc vinh. Tiếp tục đọc