Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con ẩn mình.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, đừng để con tủi nhục bao giờ. Ngài công chính, xin giải thoát con, và lắng tai mau cứu chữa con.
Tiếp tục đọc

Nên Như Núi Đá (Tv. 30) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 9A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Xin Trở Thành Núi Đá (Tv. 30) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai lắng nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con. Xin Chúa hãy ghé tai về bên tôi tớ Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin trở nên Núi Đá cho con ẩn nương.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, đừng để con muôn đời tủi nhục. Vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Xin mau cứu chữa và nghe con cầu xin. Lạy Chúa rất từ nhân, này con khấn van xin Ngài.
Tiếp tục đọc

Cho Con Trú Ẩn (Tv. 30) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin Ngài trở thành Núi Đá cho con trú ẩn.

1 Lạy Chúa! Con ẩn náu bên Ngài xin đừng để con tủi nhục bao giờ. Bởi Ngài luôn công chính đã giải thoát con, xin hãy ghé tai và mau cứu độ.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài 2 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Ngài trở thành núi đá cho con ẩn mình, núi đá cho con ẩn mình.

1 Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài mong chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, xin lắng tai nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài 1 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Xin Ngài nên núi đá cho con ẩn thân, nên núi đá cho con ẩn thân.

1. Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi nhục. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, lắng tai nghe và cứu chữa con.
Tiếp tục đọc

Xin Nên Núi Đá (Tv. 30) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Nay thân con ẩn náu nơi Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Xin đừng để con phải nhục nhã bao giờ. Bởi vì Ngài là nguồn công chính xin cứu thoát con. Xin hãy lắng nghe và mau cứu chữa con.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa xin nên núi đá cho con trú ẩn. Nay khấn xin Ngài trở nên thành lũy để cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lạy Chúa! Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi cứu chữa con thơ, thương người tôi tớ.

ĐK. Lạy Chúa! Xin Chúa trở thành núi đá cho con ẩn thân.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Con ẩn náu bên Ngài, đừng để con xấu hổ khi nào. Vì ân nghĩa Ngài, xin giải thoát con. Xin lắng tai về bên con, và mau mau cứu độ con.

ĐK. Lạy Chúa xin trở nên núi đá cho con ẩn náu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Lạy Chúa xin cho con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì đức công minh Ngài xin cứu chữa con, và xin ghé tai về bên tôi tớ Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành Núi Đá cho đoàn con ẩn thân.

1. Con tìm về núp bóng bên mình Chúa nương nhờ. Chớ để lòng con tủi thân, sầu héo bao giờ. Xin vì lượng công minh đến giải thoát, giữ gìn. Cứu phận hèn, ôi Chúa xin đoái nhìn!
Tiếp tục đọc