Edward (Thánh) – Ngày 13 tháng 10

Thánh Edward

Vua thánh Edward là một trong các vị quân vương cai trị nước Anh được thần dân quý chuộng nhất. Thánh nhân sống vào thế kỷ thứ 11. Vì các kẻ thù địch trong đất nước, Edward đã phải trẩy đến sống tại vùng Normanđi bên Pháp từ khi lên 10 cho tới lúc được 40 tuổi. Tuy vậy, khi trở về Anh quốc làm vua, mọi người đã rất vui sướng chào đón Edward.
Tiếp tục đọc

Advertisement