Trong ơn Chúa Thánh Thần – Nguyễn Duy.

ĐK.
Lạy Chúa Thánh Thần xin thương mau ngự đến, xin Ngài ngự đến. Xin thương đổi mới chúng con, xin thương đổi mới gian trần.
1.
Khi xưa dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ Ma-ri-a đã tuân phục ý Chúa cao quang. Hai tiếng “xin vâng” đã khai mở mùa xuân cứu thế. Một mùa xuân chứa chan hồng ân, chứa chan hồng ân. Tiếp tục đọc