Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Tv. 70) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con đây tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt giải thoát, xin ghé tai và thương cứu độ con.

2. Con ẩn trú nơi Ngài như núi đá, như thành lũy cho con ơn Ngài cứu độ, thành trì núi đá cho con chính là Chúa. Xin cứu con thoát khỏi tay kẻ thù.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ kính nhớ cuộc khổ nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả (Tv. 70) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Miệng con sẽ loan truyền này Chúa rất chính trực. Miệng con sẽ rao truyền này Chúa rất công minh.

1. Con tìm đến Chúa, ở bên Chúa nương nhờ. Xin đừng để con mang thất vọng, tủi thân. Nguyện xin Chúa, Đấng nhân từ, hết sức công bình rủ lòng thương ghé mắt nhìn cứu vớt con cùng.
Tiếp tục đọc