– Album: Thân con cát bụi – Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ & Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ

*

Tiếp tục đọc