Đường Thập tự – Đỗ Vy Hạ.

1.
Con đường Cha đi bao nhiêu khó nguy truân chuyên ngập tràn. Con đường Cha theo bao nhiêu đớn đau nào ai có thấu. Thập giá đồi cao treo Người yêu dấu mang thương tích sâu. Chúa đâu tội tình nhưng vì thương mến hiến trọn thân mình.
ĐK.
Tình Người bờ bến Chúa cất bước đi Can-vê nhục hình. Đường trần thập giá Chúa hỡi giúp con theo chân Cha lành. Tiếp tục đọc