Lý quạ kêu – Dân ca nam Bộ

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo, tất đáo nữ phòng
Người dưng khác họ chẳng nọ thời kia
Nay về mai ở, ban ngày thì mắc cỡ tối ở quên về
Rằng a ý a ta về, lòng thương nhớ thương
Rằng a ý a ta về, lòng thương nhớ thương

Bản nhạc

Lý cái mơn – Dân ca Nam Bộ

Nhờ nhờ ai nhờ ai vắng bóng
Tiếng trống xa như là kêu điệu chồng ta
Chốn giang biên người có biết hay chăng là
Ly tương tư lý phận Hằng Nga Ô Thước qua sống Ngân
Ôi thương nào để cho loan phượng dầm sương
Tiếp tục đọc