Xin thương cứu giúp (Tv. 30) *– Bùi Ninh.

Đức Mẹ Sầu Bi (15.09) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Nay thân con ẩn náu nơi Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Xin đừng để con phải nhục nhã bao giờ. Bởi vì Ngài là nguồn công chính xin cứu thoát con. Xin hãy lắng nghe và mau cứu chữa con.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa xin thương cứu giúp thân tôi tớ Ngài. Con khấn van nài lòng Cha từ ái rộng cứu độ con. Tiếp tục đọc

Advertisement