*Nhạc sĩ Hoàng Kim Tốt (Lm.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Tiếp tục đọc

– Album: Thập Giá ơn biến đổi – Nhạc sĩ Hoàng Kim Tốt.

Không phải cho con – Tam ca Áo Trắng (Tải về)

Vinh phúc – Thanh Sử & Mai Thảo (Tải về) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim Tốt (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai là anh em tôi – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Bài ca Đức Ái – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Biển hồ Tiberia – Hoàng Kim Tốt (TCTM)
Chiếc áo chùng thâm – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa là gia nghiệp – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa là gia nghiệp (khấn) – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa thương chọn con – Hoàng Kim Tốt (TH)
Chúa thương chọn con (khấn) – Hoàng Kim Tốt (TH)
Đức Mẹ TàPao – Hoàng Kim Tốt (NCĐM)
Đức Mẹ TàPao (4 bè) – Hoàng Kim Tốt (NCĐM) Tiếp tục đọc