Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129) – Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Bởi vì lòng Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu lên tới Chúa, lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu, dám xin Chúa lắng tai, hầu nghe tiếng van nài của con. Tiếp tục đọc

Advertisement