Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5 (Is. 12) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ.

1. Đây Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi. Tôi sẽ tin tưởng và hành động mà không khiếp sợ. Vì Chúa là sức mạnh, là Đấng tôi ngợi khen. Người đã trở nên phần rỗi cho tôi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Uống tận nguồn (Is. 12) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5.
*
ĐK. Hãy vui mừng. Hãy vui mừng uồng tận nguồn cứu độ trào dâng. Hãy vui mừng. Hãy vui mừng uống tận nguồn cứu độ trào dâng.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh và khúc nhạc tôi ca. Là Chúa Trời Thượng Đế muôn muôn đời.
Tiếp tục đọc

Đức Maria thăm viếng Bà Isave (Is. 12) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Hãy mừng vui và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật là cao cả.

1. Đây Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của tôi. Tôi tin tưởng không sợ chi, trông nơi Chúa không sợ gì. Vì Chúa là chính sức mạnh Đấng tôi ngợi ca, Ngài là phần rỗi của tôi. Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu B (Is. 12) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

1. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng không còn khiếp sợ. Bởi Đức Chúa là sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi chính Người cứu độ tôi. Tiếp tục đọc

Đức Bà Viếng Thăm Bà Isave (31.05) (Is. 12) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hãy reo hò mừng vui vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh cao cả của Is-ra-el.

1. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng không còn khiếp sợ. Bởi Đức Chúa là sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi chính Người cứu độ tôi. Tiếp tục đọc

Hãy vui mừng 1 (Is. 12) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Gia Hiếu.
*
1. Lòng tôi tin rằng Chúa cứu độ đỡ nâng đời tôi. Tôi trông đợi hy vọng vào Chúa không hãi sợ chi. Vì tôi tin rằng Chúa chính là sức thiêng đời tôi. Vang câu ca dâng Chúa cứu tôi đậm đà trên môi.

ĐK. Hãy vui mừng hát ca (Vì không xa giữa ngươi) có Đấng Thánh nhà It-ra-el thật là cao sang. Tiếp tục đọc

Nguồn suối cứu độ. (Is. 12) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 5 – Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ.

1. Người chính là Thiên Chúa luôn đỡ nâng, giải cứu tôi. Chúa là chính sức mạnh và là Đấng tôi ca ngợi. Chính Người đã cứu tôi thoát khỏi phong ba bão tố. Bạn nghèo hãy vui mừng múc nước nơi nguồn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Vọng Phục Sinh – Sau bài đọc 5 (Is. 12) *- Hồng Ngự.

Đáp. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, Chúa sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Vui mừng múc nước (Is. 12) *- Tường Ân.

ĐK. Các ngươi hãy vui mừng múc nước nơi dòng suối hồng ân, dòng suối Đấng Cứu Độ.

1. Lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con, con tin tưởng nơi Chúa. Không run sợ gì nữa. Vì Thiên Chúa là sức mạnh con, niềm an vui tận đáy lòng con. Đã trở thành nguồn cứu rỗi cho tâm hồn con.
Tiếp tục đọc

Mừng vui lên (Is. 12) *- Tường Ân.

ĐK. Mừng vui lên ngợi ca lên, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh Is-ra-el thật cao vời.

1. Lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con, con tin tưởng nơi Chúa. Không run sợ gì nữa. Vì Thiên Chúa là sức mạnh con, niềm an vui tận đáy lòng con. Đã trở thành nguồn cứu rỗi cho tâm hồn con.
Tiếp tục đọc

Dân Xion (Is. 12) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
ĐK. Dân Xi-on hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi Đức Thánh của It-ra-en quả thật là vĩ đại.

1. Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không sợ hãi. Vì Chúa là sức mạnh tôi, chính Người cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Đêm Vọng Phục Sinh – Sau Bài Đọc 5 (Is. 12) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ.

1. Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không run sợ: vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là Đấng tôi ca ngợi, Người trở nên phần rỗi của tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *- Đỗ Vỹ Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thực cao cả.

1. Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không run sợ: vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là Đấng tôi ca ngợi, Người trở nên phần rỗi của tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) *- Thiên Lý.

Đáp. Hãy nhảy mừng và ngợi ca, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.

1. Chính Đấng cứu độ tôi, Ngài là Thiên Chúa toàn năng đã cứu chuộc tôi. Tôi vững tin vào Chúa, có Chúa nên tôi không bao giờ còn sợ hãi. Người là sức mạnh tôi, Người là phần rỗi là Thiên Chúa tôi ngợi ca.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng -1 (Is. 12) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hãy nhảy mừng và hãy ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.

1. Đức Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi tin tưởng mà hành động, tôi chẳng còn run sợ gì, (mà) sợ hãi chi. Đức Chúa là chính sức mạnh tôi, tôi ca ngợi hát khen Ngài, Ngài là Đấng Cứu muôn loài, là phần rỗi tôi.
Tiếp tục đọc

Đấng cứu độ tôi (Is. 12) *– Kim Long.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)

Thể hiện: Duy Hạnh
*
1. Đây Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không sợ hãi chi. Vì Chúa chính là sức mạnh, Đấng tôi ca tụng, Ngài từng cứu độ tôi.

Đáp. Hãy mừng rỡ reo hò vì giữa ngươi Đức Chúa của Is-ra-en quả thực là thánh thiện.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Hãy reo hò với hân hoan và mừng rỡ:
Vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao trọng.

Xướng:
1. Chính Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi vững tin và chẳng sợ gì.
Thiên Chúa là dũng lực của tôi. Người là Đấng Cứu Chuộc tôi. Tiếp tục đọc

Nào reo vui (Is. 12) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
ĐK. Nào reo vui ca múa hỡi Si-on, hỡi Si-on. Vì giữa ngươi hiện diện Đức Chúa vĩ đại uy hùng.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh tôi và khúc nhạc tôi ca là Chúa. Đấng cứu độ tôi, cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Đấng Thánh Israel (Is. 12) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hãy nhảy mừng và ca ngợi vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh tôi và nhạc khúc tôi ca là Chúa, bởi Chúa là nguồn ơn cứu độ của tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is.12) *- Từ Duyên.

ĐK. Này dân Si-on hãy mừng rỡ reo hò vì ở giữa ngươi Đấng Thánh của Is-ra-el ôi thật vĩ đại.

1. Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, tôi tin Ngài và hành động mà không khiếp chi. Vì thật Ngài là sức mạnh tôi Ngài là Đấng đáng ca ngợi và nên phần rỗi của tôi.
Tiếp tục đọc