Ai biết chăng ai – thơ Lục bát (Cây Muối).

.

 

 

 

 

*
AI BIẾT CHĂNG AI

Ngóng hoài ai biết chăng ai
Thời gian trĩu nặng bờ vai nghiêng chờ

Đợi nhau đâu phải tình cờ
Một hò một hẹn để giờ… buồn tênh!

Lẽ nào kẻ nhớ người quên
Mà thôi… đành chịu… biết đền ai đây

Ngóng trời – trời ủ màu mây
Ngóng người – người có chịu lây lất cùng!

30/03/2010
Cây Muối

Tiếp tục đọc