Lễ cầu cho người Di cư & Lưu đày (Tv. 120) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ơn phù trợ của chúng con ở nơi Danh Ngài, ở nơi Danh Ngài, là Đấng tạo thành đất trời.

1. Ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ biết đâu tìm kiếm? Ơn phù trợ ở nơi Danh Ngài. Đấng tạo thành trời đất muôn loài.
Tiếp tục đọc

Advertisement