Giáng Sinh (Lễ Đêm) – Thánh Vịnh-Đáp Ca.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thật hôm nay Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh. Ngài là Đức Kitô, Ngài là Chúa Kitô, là Chiên Thiên Chúa. Ngài là Chúa Kitô, là Chúa chúng ta.

1. Cùng hòa lên khúc nhạc tươi, hỡi muôn dân nước mọi nơi. Ca vang ngất trời, hoan khúc chung lời tán tụng danh Ngài. Tiếp tục đọc

Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) *- Vũ Đình Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Ky-tô, là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa chúc tụng thánh danh.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Thiên Lý.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

1. Nào ta hãy ca mừng, mừng khen Thiên Chúa đất trời. Địa cầu ơi hãy hát lên, ca vang bài ca mới. Hát khen mừng Chúa, chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Độ. 2 (Tv. 95) *- Viết Chung.

Giáng Sinh – Lễ Đêm.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Ki-tô là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hỡi toàn thể muôn loài hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Cùng chúc tụng Danh Chúa thôi.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Độ (Tv. 95) *- Viết Chung.

Giáng Sinh – Lễ Đêm.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Ki-tô là Đức Chúa.

1. Hát lên nào, hát lên nào một bài ca mới hỡi toàn thể nhân trần. Hãy ca mừng Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Thánh Danh.
Tiếp tục đọc

Hôm nay Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) *- Tường Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
*
ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, là Chúa chúng ta.

1. Hãy chúc tụng Thiên Chúa, bằng bài ca mới. Nào hỡi khắp địa cầu hãy ca khen Người. Ngợi khen Chúa đi trần gian hỡi, Vinh Danh Người muôn nơi. Tiếp tục đọc

Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Từ Duyên.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta ra đời, là Đức Ki-tô Chúa chúng ta đã sinh ra đời.

1. Hãy hát lên một bài ca tin yêu cảm tạ. Hãy hát mừng Ngài toàn dân trên thế giới. Hãy hát lên một bài ca yêu thương muôn đời. Hãy hát mừng Ngài tụng ca Danh Thánh Ngài.
Tiếp tục đọc

Vị Vua Cứu Thế (Tv. 95) – Bùi Ninh.

Lễ Đêm Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Việt Cường & Thanh Tâm.
*
1. Một bài ca mới mau hát lên ca ngợi Thiên Chúa. Toàn địa cầu hỡi hãy hát lên ca ngợi Chúa Trời. Mau dâng lời tấu khúc nào ai tôi trung. Cùng chúc tụng ca khen danh thánh của Ngài.

ĐK. Vị Vua Cứu Thế giáng trần ở với thế nhân. Vì Mê-si-a chính là Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) *- Xuân Minh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho nhân trần. Người là Đức Kitô, là Chúa của chúng ta.

1. Hát lên bài ca, bài ca mới tôn vinh Người. Hỡi khắp địa cầu hãy vui lên ca tụng Chúa. Hãy đàn ca lên hát khen Chúa muôn loài. Hãy xướng câu ca chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Quốc Vinh.

ĐK. Hôm nay Chúa từ trời sinh xuống làm người ở với chúng ta. Người là Đức Ki-tô Đấng Cứu Độ.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Ban Đêm (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Hoàng Viết Hùng.

Hôm nay Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức KI-tô Chúa chúng ta.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa đi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc

Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95) *- Mi Giáng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng đi toàn thể địa cầu. Ngày ngày truyền rao ơn giải thoát, tường thuật kỳ công nơi vạn quốc. Khắp nơi muôn dân ca reo mừng, cùng kính chúc tôn vinh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) *- Trương Thế Bạch.

Lễ Đêm Giáng Sinh.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa, hát lên mừng Chúa, cùng hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta đã ra đời. Người là Đấng Kitô, là Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Thế Đã Giáng Sinh (Tv. 95) *- Đinh Công Huỳnh.

Lễ Giáng Sinh – Ban Đêm. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)

1. Nào hãy hát lên một bài ca mới, ngợi khen Thiên Chúa toàn thể địa cầu. Nào hãy tán dương thánh nhan Ngài, vui lên đất trời mừng Chúa hiển vinh.

ĐK. Hôm nay, hôm nay Cứu Chúa Ngôi Hai sinh hạ cho chúng ta. Hôm nay, hôm nay Chúa ta ra đời Người là Đức Kitô.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh (Tv. 95) *- Tường Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh vì ta. Người là Đức Ki-tô, Người là Chúa chúng ta.

1. Hát lên một bài ca mới ngợi khen Thiên Chúa hỡi muôn dân địa cầu. Nào loài người hát lên đi, mau cùng ca tụng danh Chúa. Ngợi khen Thiên Chúa hỡi muôn dân địa cầu. Ngợi khen đi nào loài người hát lên đi, mau cùng ca tụng danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *– Xuân Thảo.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã ra đời. Người là Đấng Ki-tô, Người là Đức Chúa.

1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) – Hồng Ngự.

Đáp. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là Đấng Ki-tô là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Thánh Danh.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Thánh Danh.

Đáp. Hôm nay Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, là Chúa chúng ta. Tiếp tục đọc