Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Mỗi ngày suốt đời con nguyện ngợi khen Danh Ngài muôn đời. Ngài thật cao sang và xứng muôn lời cung chúc. Thánh Danh Ngài ngàn đời con ngợi ca. Chúa quyền lực chẳng thấu dò được đâu. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Tv. 137) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng uy danh Chúa vì lòng nhân hậu và trung tín của Ngài.

1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh con sấp mình kính thờ. Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 112) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Hãy ngợi ca Danh Chúa tự giờ đây và đến mãi muôn đời.

1. Nào người tôi tớ Chúa dâng lời ngợi ca chúc khen Danh Người. Hãy ca tụng Danh Thánh Chúa tự bây giờ đến muôn ngàn đời. Tiếp tục đọc

Chúc tụng Đức Chúa (Lc. 1) *- Bùi Ninh.

Thánh Gioan Baotixita (24.06) – Lễ Tạ Ơn. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Sơn Túi Đỏ (Tải về)
*
Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu, là Ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết, Người sẽ cứu độ, và tha cho họ hết mọi tội khiên.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Người đã viếng thăm và cứu thoát dân mình. Từ dòng dõi trung thần Đa vít, Người đã cho xuất hiện một Vị Cứu Tinh. Người đã phán qua lời Ngôn sứ, và khứng ban tuôn tràn hồng phúc bình an. Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 137) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa ơi, lòng con cảm tạ, tụng ca danh Ngài. Bởi Ngài tín trung, nhân hậu, đầy lòng xót thương.

1, Con sẽ ca tụng, ca tụng Thiên Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe, nghe lời miệng con khấn xin. Con sẽ đàn ca mừng Chúa trước mặt các Thiên Thần. Con sẽ sấp mình thờ lạy bên Thánh Điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 144) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Lạy Chúa con ngày ngày xin tán dương, xin ca tụng danh Chúa muôn đời, Chúa cao trọng rất đáng ca ngợi, cao trọng vô biên, chẳng ai người dò thấu tận suy.

Đáp. Lạy Chúa, con chúc tụng danh thánh Chúa muôn thuở muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 144) *- Xuân Thảo.

Đáp. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh, muôn thuở muôn đời.

1. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh Danh muôn đời muôn thuở. Chúa thật là cao cả xứng với muôn lời ca tụng, Người cao cả, cao cả khôn thấu khôn dò. Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 137) *– Kim Loan.

*
Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa.

1. Con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca, đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện của Chúa. Tiếp tục đọc