Máu Đức Kitô (Tv. 115) – Vũ Đình Ân.

Thứ Năm Tuần Thánh – Đáp ca Thánh Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thập giá Đức Kitô – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ: Thánh Lễ Tiệc Ly. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Ôi thật hãnh diện về Thập giá Đức Ki-tô. Vì ỏ nơi Người, được sống lại, được cứu thoát. Chính Người là Đấng giải thoát chúng ta. Chính Người là Đấng Cứu độ chúng ta.

1. Nhờ cây Thập giá Chúa ban quả phúc trường sinh. Nhờ cây Thập giá, Chúa ban Nguồn ơn Cứu độ. Ma quỷ xưa kia, chiến thắng nhờ cây trái cấm. Đã phải thảm bại, dưới Thập giá Chúa Ki-tô.
Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) – Từ Duyên.

Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Chén chúc tụng, chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng. Tôi lãnh lấy chén Cứu Độ và tôi sẽ kêu cầu Ngài.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng (Tv. 115) – Mi Giáng.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki-tô.

1. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Khi nâng chén (Tv. 115) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén tạ ơn. Ta được thông phần Vào máu Đức Ki-tô, thông phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Con biết lấy gì đáp đền ơn lành Ngài đã thương ban. Nên con nâng chén hồng ân cứu độ. Cùng kêu cầu Danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Ta được thông phần (Tv. 115) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén tạ ơn. Ta được thông phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Con biết lấy gì đáp đền ơn Chúa. Vì mọi phúc lành Chúa cho. Nên con nâng chén mừng ơn cứu độ kêu cầu Thánh Danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng 2 (Tv. 115) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự hiệp thông với Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì đền đáp Chúa vì những ơn lành Người ban cho. Tôi xin nâng Chúa cứu độ và tôi kêu cầu Danh Thánh Chúa.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng 1 (Tv. 115) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp. Chén chúc tụng là sự thông hiệp, thông hiệp với Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì đáp đền cho Chúa vì những ơn lành Người ban chan chứa. Tôi nâng chén hồng ân cứu độ mà tuyên xưng Danh Chúa rạng ngời.
Tiếp tục đọc

Tình Thầy trao ban (Ga. 13) – Bùi Ninh.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Vào bữa tiệc thánh xưa Chúa vương sầu. Người tâm tình lắng sâu nói: “Biệt ly”! Người âm thầm rửa chân cho môn đồ như bề tôi. Nên môn sinh rối bời, vì Thầy mình khiêm hạ thế. Thầy tuy là Chúa đây vẫn khiêm nhường. Còn con là thế nhân hãy học gương. Vâng! Con xin đón nhận lời Thầy truyền nồng ấm mối tình thương.

Yêu thương nhau là điều răn Chúa loan truyền. Yêu thương người như chính Chúa đã yêu con. Không tình nào cao hơn tình người hy sinh, hiến thân mình chết vì người mình yêu thương.
Tiếp tục đọc

Máu Đức Kitô (Tv. 115) *- Vũ Đình Ân.

Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

1. Lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho, xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) *- Hồng Ngự.

Đáp. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

1. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì bao ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly) (Tv. 115) *– Xuân Minh.

ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.

1. Con lấy gì dâng lại cho Chúa, để đáp đền bao ơn lành Chúa ban. Đây đôi tay con xin nhận chén cứu độ và miệng con sẽ kêu khẩn danh Ngài.

2. Trước nhan Ngài, ôi thật cao quý! bậc thánh hiền đã chết vì Thánh Danh. Chúa đã giúp con bẻ gãy hết xích xiềng, vì con đây chính là tôi tớ của Ngài. Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)

Thể hiện: Thanh Tuyền (Tải về)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Thánh Chúa Kitô.

1. Biết lấy gì hiệp dâng lên tòa Thiên Chúa uy quyền. Mong đáp đền lại bao nhiêu điều Chúa đã ban tặng. Nguyện lãnh nhận Chén Thánh, nguồn suối cứu độ thế nhân. Xin suốt đời từ đây thành kính kêu cầu Danh Ngài. Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) *– Kim Long.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)

Thể hiện: Duy Hạnh (Tải về)
*
ĐC. Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Thánh Đức Kitô.

1. Biết lấy chi dâng lên đáp đền vì hồng ân chan chứa Ngài ban. Tôi xin nâng này chén cứu độ và cầu xin danh thánh của Ngài. Tiếp tục đọc

Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) *- Đỗ Vy Hạ.

Thứ Năm Tuần Thánh (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô.

1. Con lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Ngài. Tiếp tục đọc

Thánh Lễ Tiệc Ly (Tv. 66) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Chúng ta phải hãnh diện, hãnh diện vào thập giá của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Nơi Người ta được giải thoát, được sống và được sống lại. Chính Người giải thoát và cứu độ ta.

1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, và xin thương xót chúng con. Tiếp tục đọc