Kinh Lạy Cha – Lm. Fa Thăng.

Thể hiện: Bích Hiền  (Download)

Xướng:
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng.

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tiếp tục đọc