Lễ suy tôn Thánh giá (Tv. 77) – Thái Nguyên.

1.
Hỡi dân tôi hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng tai nghe những lời miệng tôi. Tôi sẽ nói ra những lời ngạn ngữ, sẽ trình bày những bí nhiệm thời xưa.
Tiếp tục đọc