Trước Nhan Thánh Chúa (Tv. 115) – Vũ Lương Thiên Phúc.

Thể hiện: Ngọc Mai (Tải về)

Đk.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong (cõi) đất dành cho kẻ sống.
1.
Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. Tiếp tục đọc

Advertisement