Tựa làn trầm hương – Việt Khôi.

ĐK.
Tựa làn trầm hương thơm bay lên trước nhan Cha
lòng con thiết tha muôn lời khấn cầu.
Nguyện Chúa xuống muôn phúc lành nhiệm mầu
cho đời con sống trọn tình thương.
1.
Đây đời con với lòng mến yêu chân thành
ước nguyện từ nay sống trong ân tình
hiến trọn niềm vui cho người muôn phương.
Xin cho quả tim con rung nhịp bài tình ca,
bài tình ca thắm nồng gói trọn yêu thương hiến dâng cho Ngài. Tiếp tục đọc