Thượng tiến Giavê – Nguyễn Quang Hưng.

ĐK.
Thượng tiến lên Gia-vê này bánh rượu này tinh ư tuyền. Xin dâng lên Ba Ngôi của lễ rất đẹp lòng Cha. Như sương sớm chan hòa tràn lan trên khắp ruộg đồng. Như hương trầm thơm tho bay lên thánh điện huyền linh. Xin thương đoái nhận của lễ. Xin ban xuống ơn an bình.
1.
Xin hợp nhất chúng con trong tình yêu Thiên Chúa. Xin hợp nhất chúng con muôn người cùng mến thương nhau. Như một tấm bánh này bởi ngàn hạt lúa mì. Như rượu rất tinh nguyên bởi ngàn nho chín thơm. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thân con đây – Lm. Kim Long.

ĐK.
Thân con đây Cha tác thành xin dâng lên để làm hy lễ: Thánh ý Cha mỗi phút qua những thiết tha những thiết tha tuân hành viên toàn.
1.
Máu chiên bò Cha chẳng muốn lễ toàn thiêu cha không nhận. Thì nay con đến để làm theo ý của Cha. Tiếp tục đọc