Quanh bàn thánh – Viết Chung.

Đk.
Cùng hòa lên tiếng ca cung đàn, hát vang lời kinh, thiết tha tin cậy yêu mến (tin cậy yêu mến). Quanh bàn Thánh hoa đèn cung kính, chúng con đến đây quây quần dâng Chúa tấm lòng thủy chung.
Tiếp tục đọc