Posted in .. Lời Nhạc Thánh Ca, Mùa Chay & Tuần Thánh, Mẫu tự T(h), Nhạc sĩ Hải Triều, Nhập Lễ, Thánh Vịnh

Thánh lễ Tiệc Ly (Tv. 66) – Hải Triều.

ĐK. Chúng ta phải hãnh diện, hãnh diện vào thập giá của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Nơi Người ta được giải thoát, được sống và được sống lại. Chính Người giải thoát và cứu độ ta.

1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, và xin thương xót chúng con. Tiếp tục đọc “Thánh lễ Tiệc Ly (Tv. 66) – Hải Triều.”

Posted in .. Lời Nhạc Thánh Ca, Mùa Chay & Tuần Thánh, Mẫu tự T(h), Nhạc sĩ Từ Duyên, Nhập Lễ

* Thập Giá ngất cao – Từ Duyên & Hoàng Kim.

Imprimatur – Gp. Sài Gòn: 11.02.2018
*
1. Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi khơi nguồn ơn cứu rỗi. Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi máu cứu độ chảy xuống chan hòa.

ĐK. Thập giá, thập giá Chúa Ki-tô tuôn trào yêu thương. Thập giá, thập giá Chúa Ki-tô đem lại vinh quang. Tiếp tục đọc “* Thập Giá ngất cao – Từ Duyên & Hoàng Kim.”

Posted in .. Lời Nhạc Thánh Ca, Mùa Chay & Tuần Thánh, Mẫu tự T(h), Nhạc sĩ Quốc Thái, Nhập Lễ

Thập giá Đức Kitô – Quốc Thái & Trần Văn Huyến.

1. Thập giá Đức Ki-tô vinh dự của chúng ta. Thập giá Đức Ki-tô nguồn vinh quang muôn đời.
Chúa là nguồn cứu độ của chúng ta. Người là Đấng ban sự sống trường sinh. Người ban ơn và giải thoát chúng ta. Làm cho ta được hiển vinh muôn đời.
Thập giá Đức Ki-tô vinh dự của chúng ta. Thập giá Đức Ki-tô nguồn vinh quang muôn đời. Tiếp tục đọc “Thập giá Đức Kitô – Quốc Thái & Trần Văn Huyến.”