Mình Máu Thánh – Hải Ánh.


*
(Lạy Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô) Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô. Xin làm cho con nên thánh. Suốt đời Tin, Mến, Yêu.

1. Hiến trao Mình Máu Ngài làm nên hy lễ. Hiến thân vì nhân thế đền đáp tình Cha. Trong bánh rượu chính Máu Thân Ngài. Ôi nhiệm mầu cao sâu tình Chúa vì thương nhân thế. Tiếp tục đọc