Tôi ngước mắt cao (Tv. 120) – Lm. Kim Long.

Đk.
Tôi ngước mắt cao trông về núi thánh, tự nhủ thầm: Nào ai sẽ cứu tôi?
Ơn cứu thoát tôi nơi bàn tay Chúa, Đấng uy quyền đà tạo tác đất trời.
Tiếp tục đọc