Ai tin – Nguyễn Văn Hòa.

ĐK. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, thì sẽ được cứu độ.

PK. Hỡi chư dân, hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng tôi, và loan truyền lời ca ngợi khen Người. Tiếp tục đọc