Ai vào nhà Chúa (Tv 14) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai (là) ai sẽ vào và ai (là) ai cư ngụ trên núi thánh Ngài. Đó (là) người công chính luôn sống theo đức công bình tâm ngay lành.

1. Người đó không hề cáo gian không mưu hại anh em thân thuộc và thực thi điều công chính trong lòng nghĩ điều chân thật. Tiếp tục đọc

Ai vào nơi cung thánh – Kim Long.

ĐK. Ai sẽ vào nơi thánh cung diệu huyền và ai sẽ được tiến lên Núi Thánh.
Sống vui ngàn năm nương thân trong Nhà Thiên Chúa bao êm đềm.

1. Người công chính bước theo đường ngay tháng năm.
Lòng son thắm tươi tựa như ánh trăng rằm.
Nguồn chân lý luôn suy niệm nơi trái tim.
Tín trung lời nói cho xứng đôi niềm thành tâm. Tiếp tục đọc