Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm.

ĐK. Ai yêu là yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, lời Thầy đem lại sự sống đời đời.

1. Nếu người bất lương theo đường công chính thì sẽ được sống. Nếu người công chính làm điều gian phi thì chết muôn đời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ai yêu mến Thầy – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ đến yêu thương muôn nghìn.

1. Xin cho chúng con ăn ở với nhau như tình Thầy yêu thương chúng con. Xin cho chúng con giữ mọi điều răn của Thầy truyền ban cho chúng con. Tiếp tục đọc

Ai yêu mến Thầy – Phạm Liên Hùng

ĐK. Ai yêu mến Thầy, ai yêu mến Thầy. Thì tuân giữ giới răn của Thầy. Ai yêu mến Thầy, ai yêu mến Thầy. Thì tuân giữ giới răn của Thầy

1. Người đó sễ được Cha Thầy thương yêu. Người đó cũng được chính Thầy tin yêu. Và chúng ta sẽ đến ở với họ. Và chúng ta sẽ đến cùng xum tụ. Tiếp tục đọc