* Ánh nến sáng ngời – Kim Long.

Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001.
Dâng Lễ
*
1. Ánh nến tỏa sáng ngời, cành hồng tỏa muôn bông thắm. Cùng của lễ con đây, là cầu khấn thơm ngàn trần.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa quyền linh. Rủ thương đoái trông của lễ hiến dâng với trọn tâm tình. Tiếp tục đọc