Ai là Mẹ Ta (Mc. 3) – Thanh Bình.

Chúa Nhật 10B Thường Niên.
*
ĐK. Ai là thân nhân Ta. Ai là anh em Ta. Ai là Mẹ của Ta. Chính người nghe lời Ta. Ra về thi hành đi. Ấy là người con của Ta.

1. Những ai nghe lời Chúa, thực thi trong cuộc sống, hãy mau vang lời Ngài truyền ban. Vì ngoài Lời Thiên Chúa, chẳng còn lời dẫn đưa trọn kiếp người về quê Trời.
Tiếp tục đọc

Tiếng gọi thống hối (Mc. 3) – La Thập Tự.

Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
1. Có tiếng kêu từ trong hoang địa: Hãy dọn đường, dọn đường Chúa đi. Hãy sửa đường, sửa đường cho ngay thẳng. Cho bước chân của Ngài đến trong mỗi người đẹp tựa đêm trăng. 

ĐK: Hãy thống hối! Hãy ăn năn! Vì Nước Trời đã kề ngay bên. Hãy thống hối! Hãy ăn năn! Sẽ thấy ơn cứu độ của Ngài trao ban. Tiếp tục đọc