Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Đáp Ca-Alleluia, Bộ I (Pdf.)

IMPRIMATUR, Nha Trang ngày 15.11.2007, do GM Phaolo Nguyễn Văn Hòa

Tiếp tục đọc