Yêu Chúa muộn màng – Mi Trầm.

Đk.
Con yêu Chúa muộn màng Chúa ơi. Con yêu Chúa muộn màng Chúa ơi. Chúa ở trong con mà con thì ở ngoài. Chúa ở trong con mà con tìm ở ngoài. Chúa ở trong con mà con thì ở ngoài. Chúa ở trong con mà con tìm ở ngoài.
Tiếp tục đọc

Advertisement