Hiệp dâng rượu bánh *- Vũ Đình Ân.

Dâng Lễ Tân Hôn.
*
Hiệp dâng rượu bánh xin Chúa chúc lành tình yêu cho đôi tân hôn. Tình mãi thắm nở hoa, hòa khúc, hát ngợi ca, tình Chúa ôi bao la.

1 Dâng trọn niềm tin yêu thắm nồng, đep duyên đôi vợ chồng, tình nghĩa mãi thủy chung. Dâng trọn niềm tin xác hồn, đời sống mãi nêu gương cùng đi chung một hướng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Hiệp nhất trong Cha (Ga. 17) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 7ABC Phục Sinh & Cầu Hiệp Nhất. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Ở trong thế gian xin Cha ban cho ơn phúc bình an. Đồng thanh hát ca xin ơn Cha cho chúng con hiệp nhất. Dòng đời mênh mông dẫu gai chông vẫn xin thuộc về Chúa. Đường đời ganh đua thắng hay thua mãi xin ở trong Ngài.

ĐK. Xin tôn vinh Chúa Cha là duy nhất chân thật thánh thiện, đã sai Con Một của Ngài tới cứu nhân trần. Xin tôn vinh Chúa Con đã hoàn tất công trình cứu độ, nhờ Ngôi Ba Thánh Thần hiệp nhất trong Cha.
Tiếp tục đọc