Lạy Đức Mẹ Lộ Đức (11.02) – Vũ Đình Ân.

Đức Mẹ.
*
ĐK. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức. Xin Mẹ chúc phúc cho các bệnh nhân được chữa lành. Chúng con chân thành xin dâng lên Mẹ tràng chuỗi Mân Côi suy tôn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

1 Mẹ đã hiện ra kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Mẹ đã hiện ra nhủ khuyên muôn người lần chuỗi Mân Côi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lạy Chúa Trời (Tv. 15) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33B Thường Niên.
*
Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con vì bên Ngài con đang ẩn náu.

1. Chúa trước mặt con chẳng nao núng gì, mạng con chính Ngài hằng nắm giữ chén lộc phúc Chúa dành cho con.
Tiếp tục đọc

Làm chứng nhân (Mt. 28; Mc. 16; Lc. 24) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật Truyền Giáo.
*
1. Ngày hôm nao khi Thăng Thiên Chúa kêu mời: “Đoàn con hỡi mau loan tin Chúa xuống đời. Chúa đã chết thế muôn người, Chúa chiến thắng bước lên trời, để đem ơn thiêng cứu rỗi cho phàm nhân”.

ĐK. Cùng nhau đi làm chứng nhân cho Tin Mừng, nhịp chân vui dấn thân không hề ngưng. Cùng nhau làm chứng nhân cho Tin Mừng, dù lo nhưng vững tâm trong niềm tin. Tiếp tục đọc

Làm người phục vụ 2 (Mc. 10) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 29B Thường Niên.
*
ĐK. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm người đứng đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

1. Vì Con Người đến không phải để người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Tiếp tục đọc