Thập giá đồi Canvê – Têrêxa.

Thể hiện: Thành Danh

1.
Đồi Can-vê ấy, Chúa giang tay chịu treo. Nằm trên Thánh Giá, Ngài hiến trao thân mình. Tình yêu của Chúa, ngất cao vời vợi. Ngài đã hy sinh, để cho con hồi sinh. Tiếp tục đọc